آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای
آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای در دوره آموزشی آمارگیری و پرسشگری حرفه ای به اصول روش شناختی، ویژگی های فردی یک آمارگیر(پرسشگر) حرفه ای، اصول اخلاقی آمارگیری، اصول ارتباطی آمارگیری و ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
روش شناسی ترکیبی(روش های تحقیق ترکیبی)
روش شناسی ترکیبی(روش های تحقیق ترکیبی) در این فایل پس از تعریف پارادایم، روش شناسی، روش تحقیق و تکنیک های تحقیق، به ضرورت روش ترکیبی(آمیخته)، انواع طرح های ترکیبی، چگونگی ترکیب روش ها به همراه ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1