آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای
آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای در دوره آموزشی آمارگیری و پرسشگری حرفه ای به اصول روش شناختی، ویژگی های فردی یک آمارگیر(پرسشگر) حرفه ای، اصول اخلاقی آمارگیری، اصول ارتباطی آمارگیری و ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1